MOLDOVA SSR İÇİNDÄ GAGAUZ AVTONOM SOVET SOŢİALİST RESPUBLİKASININ (GASSR) BİLDİRİLMESİ NOYABRİNİN 12-sindä 1989 y.

Noyabrinin 12-sindä 1989 y. Komrat kasabasında açıldı gagauz halkının İkinci özel toplantısı. Moldova SSR-ında politika durumu sebep oldu Özel toplantının geçirilmesinä. “Sovet Birlii halk deputatlarının hem gagauz halkının avtonomiyasını kurmaa vatandaşların danışmalarını incelemää Moldova SSR Üüsek Nasaatı Prezidium Komisiyanın” işi pek zordu. Komisiyanın çalışmasını engellärdi komisiya başı Viktor Puşkaş (Üüsek daavanın başı).
Bakmayarak buna, çalışma grupaların öndercileri yaptılar çok iş, çalışmaya teklif edildi devlet hem hak uurlarında, istoriya uurunda uzmannar. Komisiya geçirdi birkaç oturuş. Gagauz avtonomiyası için karar almanın uzadılması getirdi ona, ki “Gagauz halkı” halk akıntısının Nasaatı kendi oturuşunda noyabrinin çeketmesindä 1989 yılda kararladı noyabrinin 12-sindä 1989 yılda geçirmää Gagauz halkının özel toplantısını. Toplantıda kabledildi karar bildirmää Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikasını. Toplantıya katıldı 449 gagauz, 49 rus, 47 moldovan, 33 bulgar, 14 ukrain, 11 belorus. Vardı “Unitate-Edinstvo” Rıbniţa, Tiraspol, Bender zaametçilerindän oluşan inter akıntısının, hem dä Azerbaycan halk frontun temsilcileri. “Gagauz halkı” halk akıntısı başının, Respublika komisiyası çalışma grupa öndercinin, S.S. Bulgarın, dokladından sora, toplantı kararladı erlerdä, neredä toplu yaşȇȇr gagauzlar, Besarab, Valkaneş, Komrat, Taraklı, Çadır dolaylarında, hem Kaul dolayının kimi küülerindä kurmaa Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikasını. Bu kararı destekledi toplantıda söz tutan 30 insan. Toplantının başıydı M.V. Kendigelän.
Avtonomiyayı kurmaa karar kabledildi, neçinki gagauzların millet bilincindä oldu çoyu diişilmeklär. «Büün, - sölenilärdi avtonomiyanın kurulması için Toplantı deklaraţiyasında, gagauz halkı taa yaşȇȇr kendibaşına etnos gibi, biler kendini millet gibi da var nicä kendi kalkınsın hem gelişsin. Bu kalkınmanın yuridik hem praktika garantiyası olur olsun gagauzların millet-teritorial avtonomiyası». Hem dä GASSR-ın kurulması olmardı Moldovadan ayırılmak için, gagauz avtonomiyası kurulardı Moldova SSR-ın içindä. «Biz bişey istämeeriz, – sölenilärdi Toplantının deklaraţiyasında. – Biz isteeriz onu, ne haklan düşer gagauz halkına. Bu halk isteer artık kendibaşına düzmää kendi yaşamasını, götürmää onu kendi bilincinä hem millet kimniinä görä. Yaşasın Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikası! Yaşasın dostluk gagauzların hem moldovannarın arasında! Ko diveç olsun kaavi dostluk Sovet Birliindä yaşayan halkların arasında!». Bu bir denemäydi korumaa bölgä insannarını milletçilik keyfiliindän. Özel toplantıya katılan gagauz halkı temsilcilerinin adından şükür etmää Sovet Birlii halk deputatlarının hem gagauz halkının avtonomiyasını kurmaa vatandaşların danışmalarını incelemää Moldova SSR Üüsek Nasaatı Prezidium Komisiyanın çalışma grupalar öndercilerini: Bulgar S.S., Kuroglo S.S., Tauşamcı K.P. hem Karakaş İlya İvanoviçi, eksperti, konsultantı, yuridik bilimnär kandidatını, İ.İ. Meçnikov adına Odesa devlet universitetinin doţentini.
Toplantıda kuruldu GASSR onaylamasını yardımnamaa Geçici komitet. Onun öndercisiydi Stepan Mihayloviç Topal. Hep ozaman kabledildi Geçici komitet için Regulament. Nışannayıp, ani Geçici komitet – o diil paralel, kanonsuz kuvet hem önderci organı, toplantı ükledi ona gagauz halkı geçici parlamentinin görevlerini. Geçici komitet lääzımdı hazırlasın Gagauz ASSR Üüsek Nasaatı seçimneri için kanon temelini hem saalasın onnarın geçirilmesini.
Ancak Kişinöv kuvetleri, almayıp hesaba avtonomiyanın kurulmak sebeplerini, saydı gagauzların kendi kimniini belli etmesini separatizma gibi. Noyabrinin 13-ündä MSSR Üüsek Nasaatın Prezidiumu, onun öndercisiydi M. Snegur, saydı toplantı kararlarını kanonsuz da bildirdi cümneyä, ani Sovet Birlii halk deputatlarının istemeklerini gagauzlara avtonomiyayı vermää soruşunu çözmää komisiyası bitirecek kendi işini dekabrinin birinädän. Üüsek Nasaatı oturuşuna teklif edildi “Gagauz halkı” halk akıntısının başı S.Bulgar, angısı annattı noyabrinin 12-sindä 1989 yılda Özel toplantıda kabledili kararlar için. Hep ozaman gagauzları yalvarardılar kayıl olsunnar gagauz millet dolayınnan ya da nesoysa “millet-kultura avtonomiyasınnan”. O hak tuzaadı. Teklif edip gagauz halkına Sovet Birlii Konstituţiyasında olmayan avtonomiya formalarını, halkı atardılar kanonsuz millet-teritorial bölgesinin kurulmasına da istärdilär kazanmaa vakıt, ki engellemää avtonomiyanın oluşmasını.
Gagauzların kararını kurmaa Gagauz Avtonom Sovet Soţialist Respublikasını (GASSR) ii karşıladılar Sovet Birliin respublikaları. Onnar destekledilär gagauz halkının özenmesini millet kimniinä.
 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГАГАУЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГАССР)
В СОСТАВЕ МОЛДАВСКОЙ ССР 12 НОЯБРЯ 1989 г.
12 ноября 1989 г. в городе Комрате открылся второй Чрезвычайный съезд гагаузского народа. Созыву Чрезвычайного съезда предшествовала сложная политическая ситуация в Молдавской ССР. Работа «Комиссии Президиума Верховного Совета Молдавской ССР по изучению запросов народных депутатов СССР и других обращений граждан по созданию автономии гагаузского народа» проходила очень сложно. Председатель комиссии Виктор Пушкаш (Председатель Верховного суда) саботировал работу комиссии. Несмотря на это, руководителями рабочих групп была проведена большая работа, были привлечены специалисты государства и права, истории. Комиссия провела несколько заседаний. Искусственное затягивание решения проблемы гагаузской автономии привело к тому, что Совет народного движения «Гагауз халкы» в начале ноября 1989 г. на заседании Совета принял решение созвать Чрезвычайный съезд гагаузского народа 12 ноября 1989 г. На съезде было принято решение провозгласить Гагаузскую Автономную Советскую Социалистическую республику. Его участниками стали 449 гагаузов, 49 русских, 47 молдаван, 33 болгарина, 14 украинцев, 11 белорусов. Присутствовали представители Интердвижения «Унитате-Единство», рабочих Рыбницы, Тирасполя, Бендер, а также Народного фронта Азербайджана. По докладу председателя народного движения «Гагауз халкы», руководителя рабочей группы Республиканской комиссии С.С. Булгара съезд постановил образовать на территории компактного проживания гагаузов в Бессарабском, Вулканештском, Комратском, Тараклийском, Чадыр-Лунгском районах, и некоторых селах Кагульского района Гагаузскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Это решение поддержали все 30 выступивших на съезде докладчиков. Председательствовал на съезде М.В. Кендигелян.
Решение о создании автономии было следствием глубоких изменений в национальном сознании гагаузов. «В настоящее время, – говорилось в Декларации съезда о создании автономии, гагаузский народ пока еще существует как самостоятельный этнос, осознает себя как нация и в состоянии возродить себя и самостоятельно развиваться. Юридической и практической гарантией этого возрождения может явиться создание национально-территориальной автономии гагаузов». Вместе с тем образование ГАССР не было актом отделения от Молдавии, гагаузская автономия создавалась в составе Молдавской ССР. «Мы ничего не требуем. – говорилось далее в Декларации съезда, – Мы просим предоставить нам то, что по праву принадлежит гагаузскому народу. Отныне этот народ хочет строить свою жизнь самостоятельно и управлять ею, основываясь на собственном самосознании и национальном самоопределении. Да здравствует Гагаузская Автономная Советская Социалистическая Республика! Да здравствует дружба между гагаузским и молдавским народами! Да здравствует нерушимая дружба между всеми народами, живущими в составе великого Советского Союза!». Это была попытка оградить население региона от националистического произвола. От имени делегатов Чрезвычайного съезда представителей гагаузского народа объявить благодарность руководителям рабочих групп Комиссии Президиума Верховного Совета Молдавской ССР по изучению запросов народных депутатов СССР и других обращений граждан по созданию автономии гагаузского народа Булгар С.С., Курогло С.С., Таушамжи К.П. и эксперту-консультанту, кандидату юридических наук, доценту Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова Каракашу Илье Ивановичу.
На съезде был образован Временный комитет содействия утверждению ГАССР во главе со Степаном Михайловичем Топалом и принято Положение о Временном комитете. Подчеркнув, что Временный комитет не является параллельным, то есть незаконным органом власти и управления, съезд по существу возложил на него функции временного парламента гагаузского народа. Временному комитету надлежало также подготовить законодательную базу выборов Верховного Совета Гагаузской АССР и обеспечить их проведение.
Однако официальный Кишинев, игнорируя его причины, предпочел истолковать самоопределение гагаузов как акт сепаратизма. Уже 13 ноября Президиум Верховного Совета МССР под председательством М. Снегура признал решения съезда неконституционными и уведомил общественность, что комиссия по изучению вопроса об образовании автономии для гагаузского народа, созданная по запросам народных депутатов СССР, завершит работу к 1 декабря. На заседании президиума Верховного Совета был приглашён председатель Совета народного движения «Гагауз халкы» С. Булгар, который рассказал присутствующим о решениях, принятых на Чрезвычайном съезде 12 ноября 1989 г. Одновременно гагаузских деятелей уговаривали согласиться с образованием гагаузского национального района или вообще с неопределенной «национально-культурной автономией». Это был правовой капкан. Навязывая гагаузскому народу формы автономии, не предусмотренные Конституцией СССР, его подталкивали на незаконный путь создания национально-территориального образования и пытались выиграть время, чтобы сорвать создание автономии.
Решение гагаузов провозгласить Гагаузскую Автономную Советскую Социалистическую республику (ГАССР) приветствовали представители политических формирований из республик СССР, которые поддержали стремление гагаузского народа к национальному самоопределению.