Büük uzaktan görüner Gagauz halkı şannı insanın büstunda anma hatırı / Большое видется на расстоянии. Вахта памяти у бюста выдающейся дочери гагаузского народа

Gagauziya yaşȇȇr hem ilerleer, da büün yok nicä düşünmää onun kurulmak istoriyasını Mariya Vasilyevna Maruneviçsiz.
Halkının anılmış insanı, gagauz Janna d’Ark, ani okadar çok yaptı Gagauziyanın kurulması için hem büüyän evladlar için geçindi 19 yıl geeri. Ama onun çalışmaları Gagauziyanın hem gagauz halkının gelecää için şindi dä aktual hem önemni: işleer Komrat devlet universiteti; gelişer bölgä bilim topluluu, onun adını taşıyan Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi sä ilerleder kendi işini, geçireräk aaraştırmaları gagauzlar için milli hem halklararası uurunda; avtonomiyanın üüretim kurumnarında üüreniler gagauz halkının istoriyası, kulturası, adetleri, uşaklar kablederlär üüretimi gagauz dilindä.
Da bu Mariya Vasilyevnanın başlattıı çalışmaların sade bir payı. Gagauzların kultura mirasını korumak hem ilerletmäk işinä onun katkısı paasız, bilimcinin biografiyası da – kendi halkına sonsuza kadar izmet etmäk örnäädir.
Yıl-yıldan taa çok annȇȇrız onun önemini Gagauziyanın kurulmasında, onun katkısını gagauz halkının milli hem kultura kalkınmasına. Bu işlerä Mariya Vasilyevna koydu bütün kuvedini. Yapıldı sayısız işlär, ki korumaa o kıymeti, angısını gagauz halkı geçirdi asirlerdän, o kıymeti, angısını lääzım korumaa evladlara – gagauzların ruh paalılıklarını hem unikal kulturasını, onnarın istoriyasını.
Bu laflar Mariya Maruneviç için. Bölä onu tutȇrlar aklılarında dostları, kolegaları, üürenicileri. Bölä onu tutȇrız aklımızda biz.
Gagauz halkı şannı insanın topracıı ilin olsun...
Живет и развивается Гагаузия, и невозможно сегодня представить историю ее становления без Марии Васильевны Маруневич.
19 лет назад перестало биться сердце выдающейся дочери своего народа – гагаузской Жанны д’Арк, так много сделавшей для становления Гагаузии и будущих поколений. Однако, ее начинания во имя будущего Гагаузии и гагаузского народа по-прежнему актуальны и важны: функционирует Комратский госуниверситет; развивается региональное научное сообщество, а Научно-исследовательский центр Гагаузии, носящий ее имя, продолжает оставаться флагманом национального и международного гагаузоведения; в учебно-образовательных учреждениях автономии, подрастающее поколение изучает историю, культуру и традиции гагаузского народа и получает образование на гагаузском языке.
И это лишь часть того главного, к чему причастна Мария Васильевна Маруневич. Бесценен вклад ее в дело сохранения и развитие уникального культурного наследия гагаузов, а биография этой выдающейся женщины являет собой яркий пример добросовестного и бескорыстного служения своему народу.
С каждым годом все больше осознается значимость и масштаб ее фигуры на заре становления Гагаузии, ее вклад в дело национального и культурного возрождения гагаузского народа. Она вложила в эти процессы всю себя. Безмерно много сделано ею для сохранения того уникального, что пронес гагаузский народ через столетия, того что мы обязаны сохранить для будущих поколений – духовные ценности и уникальная культура гагаузов, их история.
И все это о Марии Маруневич. Именно такой запомнили ее соратники и современники. Именно такой ее помним мы.
Светлая память славной дочери гагаузского народа.