Anılmış gagauz oolunun Vatanında hatır büstu / Памятный бюст на родине выдающегося сына гагаузского народа

Geçän yıl avtonomiyanın bilim-kultura cümnesi nışannadı Dionis Tanasoglunun, anılmış gagauz oolunun, büük bilimci-gagauzologun, literaturacının hem etnografın 100-üncü yıldönümünü. O çok taraflı aaraştırmacıydı hem aktiv vatandaştı, kendi işinä hem gagauz halkına sona kadar patriottu. Onun bilim meraa kaplardı gagauz halkının ruh kulturanın türlü bölümnerini. Bilimcinin var pek büük katkısı ana dilinin, millet ruh paalılıkların hem gagauz halkının unikal kulturanın korunmasında hem gelişmesindä.
2022 yılda avtonomiyada bölgä hem millet uurunda geçti türlü bilim-kultura, soţial önemni akţiyalar hem sıralar, nereyi toplandı gagauzologlar hem gagauzların dostları Moldovadan, Ukrainadan, Türkiyedän hem Rusiyadan.
Dionis Tanasogluya adanmış yılın logikalı hem görümnü sonucu oldu yazıcının ana küüyündä – Kiriyettä, anılmış gagauz ooluna büstun erleştirilmesi. Şannı küülünün adını taşıyan küü gimnaziya aulunda konuldu bu anıt. Küüdä sıra oldu bir kultura olayı.
Anıtın açılmasında vardılar Gagauziya Başkanı İrina Vlah, Gagauziya Halk Topluşu deputatları, Gagauziya BAM başı hem zaametçileri, gimnaziya administraţiyası hem üürenicilär, küü yaşayannarı.
Dionis Nikolaeviç hem onun yaşaması – o bir örnek gelän evlad boylara nesoy lääzım sevmää kendi halkını hem bütün ürektän ona izmet etmää. Büstun erleştirilmesi – o bizim borcumuz Dionis Tanasogluya, onun yararlıklarına hem gagauz kulturaya katkısına.
Anıtı yaptı hem erleştirdi Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi 2022 yıla gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk için programanın çevresindä, angısını onayladı Gagauziya Bakannık Komiteti hem Halk Topluşu.
В прошлом году научно-культурное сообщество автономии отметило 100-летний юбилей Диониса Танасогло - выдающегося сына гагаузского народа, видного ученого-гагаузоведа, литератора и этнографа. Он был разносторонним исследователем и человеком с активной гражданской позицией, патриотом своего дела и гагаузского народа. Его научные интересы всегда были направлены на изучение разных аспектов духовной культуры гагаузского народа. Неоценим вклад ученого в дело сохранения и развития родного языка, национальных духовных ценностей и уникальной культуры гагаузского народа.
В 2022 году на территории автономии прошли различные научно-культурные, социально-значимые акции и мероприятия, ставшие площадками регионального и общенационального масштаба, собравшие гагаузоведов и друзей гагаузского народа из Молдовы, Украины, Турции и России.
Логичным и достойным завершением года Диониса Танасогло в Гагаузии стала установка в его родном селе – Кириет-Лунге, бюста выдающемуся сыну гагаузского народа. Памятник был установлен на территории сельской гимназии, носящей имя известного земляка. Мероприятие стало культурным событием в жизни села.
На церемонии открытия памятника присутствовали Башкан Гагаузии – Ирина Влах, депутаты НСГ, директор и сотрудники НИЦ Гагаузии, администрация и учащиеся гимназии, жители села.
Дионис Николаевич и его биография являют собой образец для подражания будущим поколениям, пример истинной любви к своему народу и беззаветного служения ему. Установка бюста – это дань памяти Дионису Танасогло, его заслугам перед потомками и вкладу в гагаузскую культуру.
Памятник был изготовлен и установлен Научно-исследовательским центром им. М.В. Маруневич в рамках «Программы по расширению сферы применения гагаузского языка на 2022 год», утвержденной Исполнительным Комитетом и Народным Собранием Гагаузии.