Gagauz halkının anılmış oolu 83 yaşında olaceydı

Yanvarın 9-da gagauz halkının şannı oolu, anılmış gagauz bilimcisi, istorik hem etnograf Stepan Stepanoviç Kuroglo olaceydı 83 yaşında.
Stepan Kuroglo (1940-2011 yy.) – zamandaş gagauz bilimi temelcilerindän birisidir. O çeşitli aaraştırma yapardı, ama onnar herkerä tamannanardı gagauz halkının material hem ruh kulturası türlü aspektleri çerçevesindä. Yıllar boyunca S. Kuroglo topladı formaya hem içindekisinä görä çeşitli tekstleri (hem onnarın variantlarını), angıları Moldova hem Odesa bölgesi üülen tarafında yaşayan gagauzların sözlü halk yaradıcılıı baş çeşitleridir: türkü, maani, masal, fıkra, söleyiş, ata sözü, bilmeycä, sayılmak.
Bitki vakıtlar büük merak gagauzların etnogenezinä, istoriyasına, dilinä, adetçä yaşayış kulturasına, neredä dä onnarı yaşasalar, götürer köklerinä, başlantısına. Sözlü peet yaradıcılıı halk bilimi alanında üürenmeyi genişletmäk için hem bilim uurunda çalışmak için bir zengin material olȇr.
Gagauz halkı şannı oolundan, dünnä gagauzologiyasında anılmış bilimcidän Stepan Kurogludan kalan miras büün dä gagauz halkının unikal kultura-istoriya mirasının bölünmäz payıdır, gagauz bilimi alanında hem yardımcı disţiplinalarda aaraştırmak için geniş meydandır. Kendisi Stepan Stepanoviç hem onun yaşamak yolu örnektir evlad boylarına kendi halkını bütün ürektän sevmektä hem ona izmet etmektä. Gagauzlar hoduldur, ki aramızda bölä insannar var da onnarın adını unutmȇȇrlar.