Simpozium «Dionis Nikolaeviç Tanasoglu: yaşamak yolu hem yaradıcılıı» / Симпозиум «Дионис Николаевич Танасоглу: жизненный путь и творчество»

Gözel Sımpozıumnan bitti avtonomiyada Dionis Tanasogluya adalı yıl. Forum topladı bütün avtonomiyadan bilim-kultura temsilcilerini, üüredicileri, muzeycileri, yazıcıları hem gagauzologları.
Simpoziumu açtı Gagauziya Başkanı İrina Vlah selämnamak sözünnän hem bakannıklar öndercileri raportlarlan, ne yapıldı bu yılın içindä, nesoy sıralar geçtilär bölgemizdä gagauz halkının anılmış ooluna, onun adını yaygınnamasına hem ondan kalan bilim-kultura mirasın hem yaradıcılıın gelişmesinä deynı
Okunan dokladlar hem prezentaţiyalar gösterdilär Dionis Nikolaeviçin çok taraflı talantlarını hem açıkladılar ondan kalan mirasının önemniini gagauzların gelän evlat boylarına. Anılmış gagauz kolektivi “Düz-Ava” çaldı Dionis Tanasoglunun yaratmalarını hem uvertüralarını. Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziya genel kultura bakannıı 2022 yılda hazırlayan kiyatları hem jurnalları tanıttı. Bu basımnara girdi Dionis Nikolaeviçin yaratamaların çoyu.
Bu birkaç sıradan biri, angısı geçti Gagauziya M.V. Maruneviç adına BAM hem Gagauziya genel kultura bakannıın arasında, ne taa bir kerä gösterdi, ani biz işleeriz bilä, ki başarılı tamannamaa bilim-kultura çalışmalarını gagauzologiya uurunda.
В торжественной обстановке завершился год Диониса Танасогло в автономии. Форум собрал представителей научно-культурного сообщества, преподавателей, музееведов, писателей и гагаузоведов со всех уголков автономии.
Симпозиум открылся выступлением Башкана Гагаузии Ирины Влах и отчетом руководителей управлений о проведённых за год мероприятиях, посвященных памяти выдающегося сына гагаузского народа, популяризации и развитию его научно-культурного наследия и творчества.
Прозвучавшие доклады и презентации участников Симпозиума максимально раскрыли всю многогранность талантов Диониса Николаевича и значимость его наследия для будущих поколений гагаузов. Прозвучали редкие произведения и увертюры Диониса Танасоглу в исполнении легендарного гагаузского коллектива «Дюз-Ава». Были представлены книги и журналы, включившие в себя большую часть творческого наследия Диониса Николаевича изданные в 2022г. при участии НИЦ Гагаузии и Главного управления культуры Гагаузии.
Это одно из немногих мероприятий, которое прошло в партнерстве НИЦ Гагаузии им. М.В. Маруневич и Главного Управления Культуры Гагаузии, что еще раз стало примером плодотворного сотрудничества в деле популяризации научно-культурных изысканий в области гагаузоведения.