Barış hem geliştirmäk için dünnä bilim günü / Всемирный день науки за мир и развитие

1999-uncu yılda Budapeşttä Birleşik Milletlär Topluluu bakımı altında geçti üüretim, bilim hem kultura uurunda Dünnä bilim konferenţiyası. Konferenţiya katılımcıları nışannadılar bilimin büük önemini hem rolunu zamandaş ţivilizaţiyayı geliştirmäk proţesindä da teklif ettilär onaylamaa anılmış datalar halklararası kalendarında taa bir gün – Barış hem geliştirmäk için dünnä bilim gününü. Bütün dünnedä bu gün ÜNESKO bakımı altında seftä kutlandı 2002 yılda noyabrinin 10-nda. Ozamandan beeri bilim hem progresiv cümnenin temsilcileri her yıl kutlȇȇrlar bu yortuyu dünnenin herbir tarafında.
Barış hem geliştirmäk için dünnä bilim gününü kutlamanın baş sebepidir bilimin hem bilimcilerin büük rolu kaavi cümneyi düzmektä, hem dä bilimin başarıları için vatandaşları haberlemektä.
Gagauziya için bunnar hepsi aktual olȇr.
Gagauz avtonomiyası kalkınmak vakıdında oluştu özel naţional bilim ortamı hem naţional özenişli bilim cümnesi, angıları kaplȇȇrlar önemni er regional cümnenin yaşamasında hem Gagauziya avtonom-teritorial bölgenin (Gagauz Eri) gelişmesindä. Avtonomiyada bilim kurumnarı sayılȇrlar Gagauziya bilim-aaraştırma merkezi hem Komrat devlet universiteti, angıların var büük katkısı avtonomiyamızın ilerlemesindä.
Bu anılmış gündä Gagauziya BAM kolektivi hem öndercileri avtonomiyanın bütün bilim cümnesi adından kutlȇȇrlar kendi kolegalarını hem ortaklarını Barış hem geliştirmäk için dünnä bilim gününnän! Bütün ürektän dileerlär saalık, barış, eni başarı Gagauz avtonomiyasını, Moldova Respublikasını hem halklararası cümneyi geliştirmektä.
Yortunuz kutluca olsun!
В 1999-м году участники Всемирной научной конференции по вопросам образования, науки и культуры, проходившей в Будапеште под эгидой ООН, отметили высокую степень значимости и роли науки в процессах развития современной цивилизации и предложили утвердить в международном календаре знаменательных дат еще одну дату - Всемирный день науки за мир и развитие. Впервые этот день был отмечен во всем мире, под эгидой ЮНЕСКО, 10 ноября 2002г., и с тех пор отмечается ежегодно представителями научного и прогрессивного сообщества во всех уголках Земного шара.
Первопричиной проведения Всемирного дня науки за мир и развитие является громадное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, а также необходимость информирования граждан о достижениях науки и их участия в ней.
Все это актуально для Гагаузии.
За время ее становления в Гагаузской автономии успела сформироваться своя - национальная научная среда и национально ориентированное научное сообщество, которые занимают важное место в жизни регионального сообщества и поступательном развитии АТО Гагаузия (Гагауз Ери). Признанными флагманами науки в автономии являются Научно-исследовательский центр Гагаузии и Комрасткий госуниверситет, занимающие сегодня важное место в фарватере развития Гагаузской автономии.
В этот знаменательный день руководство и коллектив НИЦ Гагаузии от лица всего научного сообщества автономии поздравляют своих коллег и партнеров с Всемирным днем науки за мир и развитие! Искренне желают крепкого здоровья, мира, новых успехов и достижений во благо развития Гагаузской автономии, Республики Молдовы и международного сообщества.
С праздником Вас, уважаемые коллеги!