Bucaan oolu

Tombarlak masa, adalı Gavril Arkadyeviç Gaydarcının 85-inci yıldönümünä
Gavril Gaydarcı – anılmış lingvistti. O seftä kaldırdı problemayı gagauz dilinin gramatikasında, temelci oldu sözlüklerin kurulmasında. Onun avtorluunda çıktı şkola kiyatları moldovan dilindä, monografiyalar hem bilim statyaları.
Gavril Arkadyeviç aaraştırdı aktual işleri, angıları açıklȇȇrlar gagauz dilinin speţifikasını, gramatika yapısını hem halk arasında kullanmasını.
Taa o käämil üürediciydi, şkolada işledi yakın otuz yıl, çok çalıştı, ki gagauz üüredicileri işlesinnär şkolalarda, götürsünnär ana dilini. Her yıl katılardı üüredicilerin kvalifikaţiyasını kaldırmaa kurslara.
Ama Garvil Gaydarcının vardı taa bir tarafı – yaratma yolu. Onun yaratmalarında önemni eri kaplȇȇr Bucak tarafımız. Tipardan çıktı onun peet kiyadı “Ana tarafım”, neredä o açıkladı kendi derin duygularını, sıcak sevinmesini yaşamaya, Bucak – ana tarafına, neredä o duudu, neredä anılmış adam oldu.
Gavril Arkadyeviç Gaydarcının herbir çalışmak uurunu açıklayan tombarlak masa geçti sentäbrinin 29-unda 2022 yılda Komrat devlet universitetindä. Hazırladılar hem geçirdilär bu sırayı Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin hem Komrat devlet universitetinin zaametçileri.
Tombarlak masaya katıldı gagauz dili hem literatura üüredicileri hem terbiedicileri, bilim adamnarı, studentlär hem hısımnarı Kırbaalı küüyündän.
Sıranın işindä bakıldı bölä önemni hem aktual temalar: gagauzların adelterini korumak hem diriltmäk; gagauz dilindä problemalar hem literatura tekstlerin analizi, hem onnarın rolu gagauz dilinin gelişmesindä; Gavril Gaydarcının çalışmasında bilinmeyän sayfalar hem onnarın önemi zamandaş gagauzologiya için.