DİONİS NİKOLAEVİÇ TANASOGLU – KENDİ HALKINA İZMET ETMENİN AÇIK ÖRNÄÄ / ДИОНИС НИКОЛАЕВИЧ ТАНАСОГЛУ – ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ НАРОДУ

Zamandaş avtonomiyanın, onun kulturanın temelindä durȇr gagauz halkının şannı oolları hem kızları. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun ayırı eri onnarın arasında.
Dionis Nikolaeviçin yaşaması – o açık örnek, nicä izmet etmää kendi halkına, onun kultura ilerlemesinä, sorumnu olmaa halkının gelecää için.
2022 yıl avtonomiyada bildirildi, nicä Dionis Tanasoglunun yılı.
Büün, yazıcının 100-üncü yıldönümündä, geçti Bilim-praktika konferenţiyası “Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä”. Bilim forumu topladı türlü bilim-kultura sferaların hem türlü soţial uurların temsilcilerini devletin hepsi köşelerindän – o bilimcilär hem üüredicilär, kultura hem cümnä zaametçileri, kanon kurmak hem erinä getirmäk kuvet organnarın temsilcileri, din adamnarı.
Konferenţiya bir alandı, neredä geçti diskusiyalar, açıklandı tekliflär hem eni plannar. Katılannarın hem musaafirlerin sayısı ayna gibi gösterdi anılmış bilimcinin hepsi zanaatlanan taraflarını, onun işlerin önemini hem katkısını korumaa hem ilerletmää deyni gagauz halkının unikal hem paasız mirasını.
Forum katılannarı baaşladılar kendi ruhun parçalarını korumaa deyni onu, neyi gagauz halkı üzlärlän yıl korudu kendi üreendä, onu, neyi biz lääzım koruyalın gelän evlatlara – ana dilini, ruh paalılıklarını hem gagauz halkının unikal kulturasını.
 
У истоков современной автономии и ее культурной составляющей стоят достойнейшие дочери и сыны гагаузского народа. Фигура Диониса Николаевича Танасоглу, среди них, занимает видное место.
Личность и биография Диониса Николаевича являют собой яркий пример служения гагаузскому народу, служения развитию гагаузской культуры, пример ответственного отношения к будущему своего народа.
2022 год в автономии был объявлен годом Диониса Танасоглу.
Сегодня, в день 100-летия со Дня рождения юбиляра, состоялась Научно-практическая конференция «Диалог о гагаузском языке, и его роли в развитии культуры, искусства и образования». Научный форум собрал со всех уголков страны, представителей различных научно-культурных сфер жизни общества, и различных социальных уровней - это ученые и педагоги, культурные и общественные деятели, представители законодательной и исполнительной ветвей власти, священнослужители.
Конференция стала площадкой для дискуссий, предложений и новых планов. Круг гостей и участников зеркально отразил все грани выдающейся личности юбиляра, значимости его творческих начинаний и вклада в дело сохранения и развития поистине уникального и бесценного наследия гагаузского народа.
Участники форума поделились частичкой самих себя - ради сохранения того уникального, что пронес гагаузский народ в своем сердце через столетия, того что мы обязаны сохранить для будущих поколений – родной язык, духовные ценности и уникальную культуру гагаузского народа.
Фотоотчет смотрите по ссылке на официальной странице Научного центра facebook