Gagauz halkının zamandaş istoriyasında anılmış kişiyi – Mariya Vasilyevna Maruneviçi – anmak günü / День памяти Марии Васильевны Маруневич – выдающейся личности в современной истории гагаузского народа

Fevralın 15-dä 2004 yılda geçindi gagauz kızı, angısının adınnan Gagauziyanın istoriyasında baalı bütün epoha – gagauz renesans hem zamandaş gagauz devletliin millet kurulmak epohası. Onun var büük katkısı gagauzologiya uurunda başarılara, regional bilim ortamın hem Gagauziyanın kurulmasına. O hak etti gagauz Janna d'Ark adını. Ona saygı göstermää, gagauz halkına hem avtonomiyaya yaptıklarını açıklamaa deyni Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezinä onun adı verildi. Bilim merkezi – tek bilim kurumu dünnedä, angısı profesional uurda aaraştırȇr, koruyȇr hem yayınnadȇr informaţiyayı gagauz halkının kultura-istoriya mirası için.
Bu günü, anarak gagauz kızının hatırını, Gagauziya BAM, KDU, regional bilim ortamı hem inteligenţiya temsilcileri çiçek koydular onun mezarına hem büstuna Komrat muniţipiyasının Şan Aleyasında. Toplanannar nışannadılar Mariya Vasilyevnanın yararlıını Vatanın önündä hem onun büük katkısını gagauz kulturanın hem bilimin korunmasına hem ilerlemesinä.
Gagauz kızının, Mariya Vasilyevna Maruneviçin, gagauz Janna d'Arkın topracıı ilin olsun!
15 февраля 2004 года ушла из жизни выдающаяся дочь гагаузского народа с именем которой в истории Гагаузии связана целая эпоха – эпоха гагаузского ренессанса и нациостроительство современной гагаузской государственности. Ее вклад и достижения в гагаузоведении, в создание и становление региональной научной среды и Гагаузии огромен и уникален. Она по праву носит сегодня имя гагаузской Жанны д'Арк. В ее честь и признание заслуг перед гагаузским народом и автономией назван Научно-исследовательский центр Гагаузии, являющийся единственной научной организацией в мире, занимающейся изучением культурно-исторического наследия гагаузского народа, его сохранением и популяризацией на профессиональном уровне.
В этот день, свято чтя память о выдающейся дочери гагаузского народа, представители НИЦ Гагаузии, КГУ, региональной научной среды и интелегенции возложили цветы к могиле и бюсту М.В. Маруневич на Аллее Славы в муниципии Комрат. На импровизированном траурном митинге, собравшиеся отметили заслуги Марии Васильевны перед отечеством и ее огромный вклад в сохранение и развитие гагаузской культуры и науки.
Светлая память гагаузской Жанне д'Арк - славной дочери гагаузского народа, Марии Васильевне Маруневич!