Çok saygılı İrina Födorovna! Глубокоуважаемая Ирина Федоровна!

Çok saygılı İrina Födorovna!

Kabledin bizim bütün ürektän hem sıcak kultlamalarımızı Düüma gününüzlän!
Sizin käämil insan kaliteleriniz, uygun birleşip inițiativaylan, politika uurunda özenişlän hem işi bilmäklän, vererlär üüsek sonuçları. Profesionnallık, yaradıcılı düşünmäk, dooruluk, kendinizdän hem takım azalarından sıkı disțiplina istemäk, ileri bakmaa becermäk, üstünüzä cuvapçılıı almaa hazırlık – bu becermekleriniz saygı duydurêrlar kolegalarınızda hem ortaklarınızda hem dä yardım ederlär bizim avtonomiyamıza çözmää önümüzä çıkan zorlukları hem başarmaa koyulan neetleri.
Ko başarılı olsun cümnä için önemni çalışmaklarınız, aniki Gagauziya ilerlesin soțial-ekonomika uurunda, bölgemizdä ilerlesin bilim, üüselsin halkımızın intelektual potențialı hem yaşayış kalitesi.
Ko Sizin bilgileriniz, görgünüz, aarifliiniz yardım etsinnär kaaviletmää toplulukta birlii hem annaşmaklıı.
Dileeriz Canabinizä çok saalık, ii kef, uygunnuk hem başarı bizim Gagauziyaya hem Moldova Respublikasına faydalı işlerdä! Ko yanınızda herzaman bulunsun inanç dostlarınız hem olasınız kısmetli insan!
Selemet hem iilik bizim küçük vatanımıza!

Saygıylan, Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin kolektivi

Глубокоуважаемая Ирина Федоровна!

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Дня рождения!
Ваши выдающиеся человеческие качества, гармонично сочетающиеся с инициативностью, политической волей и профессионализмом заслуживают самой высокой оценки. Профессионализм, творческое мышление, справедливость, требовательность к себе и членам команды, умение видеть перспективу, готовность взять на себя ответственность – это те качества, которые вызывают глубокое уважение у коллег и партнёров, а также помогают нашей автономии достойно отвечать на вызовы времени и добиваться поставленных целей.
Пусть Вам сопутствует успех во всех социально значимых начинаниях, направленных на достижение успехов в дальнейшем социально-экономическом развитие Гагаузии, развитие региональной науки и повышение не только интеллектуального потенциала, но и качества жизни нашего народа.
Пусть Ваши знания, опыт, мудрость способствуют укреплению единства и согласия в обществе.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Гагаузии и Республики Молдова преданных друзей и простого человеческого счастья!
Мира и добра, процветания нашей малой родине!

С уважением, Коллектив Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич