Anılmış gagauz yazıcısı, folklorcu, kinocu hem pedagog Saveliy Petroviç Ekonomov / Выдающийся гагаузский писатель, фольклорист, кинорежиссер и педагог Савелий Петрович Экономов

Anılmış gagauz yazıcısı, folklorcu, kinocu hem pedagog Saveliy Petroviç Ekonomov duudu aprilin 13-dä, 1929-uncu yılda Tülüküüyündä, Valkaneş dolayında. 1949 yılda represiyalara düşüp, kaldırılmış Rusiyanın Sibir tarafındakı Altaya, neredä o yaşamış edi yıl.

Duuma Tülüküüyünä döndüynän, 1956-ncı yılda Saveliy Petroviç katılêr gagauz dili kursalarına da götürer ana küüyündä gagauz, rus, moldovan dillerini, muzıkayı, avşam okulu direktoru çalışêr.

Genç üüredici

1957-nci yılda çekeder toplamaa halk yaratmalarını – türkü, masal, maani. Onun yazdıkları çıkêrlar gazetalarda ‘’Ana sözü’’, ‘’Gagauz sesi’’ h.b., jurnallarda ‘’Sabaa Yıldızı’’, ‘’Güneşçik’’, ‘’Ayna’’ h.b., şkola kiyatlarında hem literatura almanahlarında. Onun ilk annatma toplumu ‘’Zavallı üüredici’’ dünneyi gördü 2003-üncü yılda. 2020 yılın başlantısında M. V. Maruneviç adına BAM ‘’XIX-XXI asirlerdä gagauzovedeniye’’ seriyasından ‘’Saveliy Ekonomov’’ kiyadınnan tanıttı. Bu topluma girer avtorun en ii hem anılmış yaratmaları – annatmalar, peetlär, publiţistika yazıları, folklor janralarından örneklär. Kimi materiallar seftä tiparlandılar.

 

Saveliy Petroviç Ekonomov hem eşi Emma Antonovna. Etuliya, 2000 y.

Saveliy Petroviç Ekonomov geçindi 2009 y. yanvarın 14-dä. Onun adı unudulmêêr. Saveliy Petroviçä verildi ad Gagauziyanın şannı üüredicisi, Tülüküü teoretik liţeyi büün taşıyêr onun adını.

Выдающийся гагаузский писатель, фольклорист, кинорежиссер и педагог Савелий Петрович Экономов родился 13 апреля 1929 года в селе Этулия Вулканештского района. В 1949 году был репрессирован и отправлен в ссылку в Алтайский край, где прожил 7 лет. По возвращении в родную Этулию в 1956 году Савелий Петрович оканчивает курсы учителей гагаузского языка и преподает в родном селе гагаузский, русский, молдавский языки, музыку, работает директором вечерней школы. В 1957 году начинает собирать произведения устного народного творчества – песни, сказки, маани. Его стихи и проза печатались в газетах «Ana sözü», «Gagauz sesi», журналах «Sabaa Yıldızı», «Güneşçik», «Ayna», в школьных учебниках и литературных альманахах. Его первый сборник рассказов «Zavallı üüredici» вышел в 2003 году. В начале 2020 года НИЦ им. М. В. Маруневич презентовал книгу «Савелий Экономов» из серии «Гагаузоведение в XIX-XXI вв.», посвященную творчеству Савелия Петровича Экономова. Издание содержит наиболее известные произведения и работы автора в области гагаузоведения - гагаузского языка, фольклора и литературы. Ряд материалов был опубликован впервые.
Савелий Петрович Экономов скончался в 2009 г. 14 января. Его имя не забыто. Савелий Петрович получил звание Заслуженного учителя Гагаузии, сегодня Этулийский теоретический лицей носит его имя.