Gavril Arkadyeviç Gaydarcı sentäbrinin 14-dä 2019 y. gagauz bilimcisi, poet, üüredici hem cümnä zaametçisi olaceydı 82 yaşında

Gavril Arkadyeviç Gaydarcı duudu 1937 yılda Karbaliya küüyündä Valkaneş dolayında. Başardı A.S. Makarenko adına pedagogika uçilişçesini Tiraspol kasabasında, üürenmeyi ilerletti da Kişinöv devlet universitetinin istoriya-filologiya fakultetindä filolog zanaatını kabletti, orada o üürendi M.Maruneviçlän, N.Tufarlan, S.Kurogluylan barabar. Üürenmeyi başardıktan sora işledi Belţ “İskra” gazetasında hem üüredicilik etti Belţ pedagogika institutunda rus dili hem cümnä dilbilimi kafedrasında, neredä bilim işini götürärdi, yazardı statyalar hem kiyatlar.

1972 yılda Gavril Arkadyeviç başarıylan bitirdi Sovet Birlii Bilim Akademiyası Dilbilimi institutunda aspiranturayı “Türk dilleri” zanaatında hem kandidat disertaţiyasını korudu.
G.A. Gaydarcı çok zaamet koydu, ki Moldovada gagauz dilbilimi ilerlesin. G.A. Gaydarcının adınnan baalı gagauz filologiya bölümünün kurulması İon Krängȇ pedagogika institutunda, gagauz dilindä universitet öncesi kurumnar için üürenmäk kiyatların hem yardımcı literaturanın hazırlanması.
Gavril Gaydarcının yaradıcılıı hem bilim işi çok anılmış. Taa yaşarkan o “Gagauziyanın saygılı vatandaşı” adını kabletti.
Geçindi Gavril Gaydarcı 1998 yılda. Onun anması için G.Gaydarcının adını Komrat muniţipiyasında teoretik liţeyi taşıyȇr, mezarında Karbaliya küüyündä koyulu anmak taşı, Şan Aleyasında da büst. O anılmış gagauz bilimcisi, poet, üüredici hem cümnä zaametçisi. Biz herzaman hodullanacez onunnan!