Gagauzça-rusça // rusça-gagauzça sözlük 1-4 klaslara deyni

Çiçek ayın 25-dä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi 1-4 klaslara deyni ikidilli sözlää prezentaţiya yaptı.
Bu sözlüü hazırladı: Gagauziya BAM zaametçisi – Mavrodi M.F. Baş redaktor oldu: Bankova İ.D. – Dil, literatura hem folklor bölümünün başı. Taras Şevçanko adına Kiev Devlet Universitetinin, Türkologiya kafedrasının doţenti, filologiya bilgilerindä doktor – Arnaut F.İ., sözlää reţenziya yazdı.

Tiraj kurdu 600 ekzemplär. Bu kiyat Gagauziya üüretim kurumnarının şkola hem özel literatura fondlarını gagauz dilindä zenginnedecek.
Bölgä üüretim kurumnarının filologları hem üüredicileri, angıları geldilär prezentaţiyaya, şükür ettilär hazırlayannara, belli edip kiyadın bölgemiz için önemniini, hem umut edip, ani butakım kiyatlar ileri dooru da geleceklär regional bibliotekaların fondlarına.

Гагаузско-русский // русско-гагаузский словарь для учащихся 1-4 классов.

25 апреля НИЦ Гагаузии презентовал билингвистический словарь для учащихся 1-4 классов.
Составитель изданного словаря: сотрудник НИЦ Гагаузии – Мавроди М.Ф. Главный редактор: Банкова И.Д. - зав. Отделом языка, литературы и филологии. Свою рецензию на словарь предоставила доктор филологических наук, доцент кафедры Тюркологии, Киевского Государственного Университета им. Тараса Шевченко – Арнаут Ф.И.
Тираж составил 600 экземпляров. Представленное издание призвано пополнить фонды школьной и специализированной литературы подобного формата на гагаузском языке в учебных заведениях Гагаузии.
Присутствовавшие на презентации филологи и педагоги учебных заведений региона выразили признательность и благодарность авторам и издателям, отметив важность и значимость данного издания для региона и выразив надежду на то, что подобные издания и впредь будут пополнять фонды региональных библиотек.